Publications search results for: Keywords "Water resources"

search

Efficient Use of Water Resources in Agriculture

Keywords: GIS Water resources irrigation Desertification

Year: 2015 Volume: 29

Author: Nana Bolashvili, T. Karalashvili, V. Geladze, N. Machavariani, N. Chikhradze, Other autors