Publications search results for: Keywords "Dagestan"

search
Study of Genetic Diversity of Dagestan Mountain Cattle Based on STR-Markers

Keywords: Dagestan Mountain cattle STR markers Allele frequency

Year: 2022

Author: Valeriya Volkova, Tatiana Deniskova, Alexandra Abdelmanova, Olga Romanenkova, Abdusalam Khozhokov, Other autors