Problems of influence of socio-economic dangers and risks on the sustainable development of Azerbaijan regions

Title of journal Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Geograficheskaya

Keywords Sustainable development Azerbaijan Republic Risks Azerbaijan regions Socio-economic dangers

Year 2011

Pages 54-62

Website http://naukarus.com/ekologo-sotsialnye-ugrozy-ustoychivomu-razvitiyu-regionov-azerbaydzhana

Author: Budag Budagov, Ramiz Mammadov, E. K Alizade, M. D Ismailov, X. R Ismatova, and other authors