Policies and laws

search

Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations

National name:: საქართველოს კანონი შეკრებებისა და დემონსტრაციების შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 1997

Keywords: Assemblies Demonstrations Human rights Outdoor gathering Indoor gathering Georgia


Law of Georgia on the Elimination of All Forms of Discrimination

National name:: საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2014

Keywords: Georgia Discrimination Irrespective of race Skin color Language Sex Age Citizenship Origin Place of birth


Law of Georgia on Occupied Territories

National name:: საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2008

Keywords: Occupied territories Military aggression Russian Federation Autonomous Republic of Abkhazia Tskhinvali region Georgia


Republic of Armenia Law on Prevention of Violence Within the Family, Protection of Victims of Violence Within the Family and Restoration of Peace in the Family

National name:: «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում խաղաղության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2017

Keywords: Armenia Violence Family Victims


The Law of the Republic of Armenia on Refugees and Asylum

National name:: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍԻԼՈ ONՄ
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: law Year: 1999

Keywords: Armenia Refugees Deportation


The Law of the Republic of Armenia on Treasury System Law

National name:: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՐԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: Order Year: 2001

Keywords: Treasury system financial assets liabilities Armenia


The Law of the Republic of Armenia on Fire Security

National name:: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀՐՇԵ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: Order Year: 2001

Keywords: State bodies local self-government Organizations citizens Armenia fire safety


Law of the Republic of Armenia on Agricultural Census

National name:: «Գյուղատնտեսական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2008

Keywords: Agricultural food crop livestock products producer's census Armenia


The Law of the Republic of Armenia on Civil Defense

National name:: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՔԱIVԱՔԱԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: Order Year: 2002

Keywords: Civil defense principles local authorities organizations citizens Armenia


Energy Law of the Republic of Armenia

National name:: ՀՀ էներգետիկայի մասին օրենք
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2001

Keywords: Armenia South Caucasus Energy sector Energy producers distributers regulation mechanisms