Policies and laws

search

Law of Georgia on Energy Efficiency of Buildings

National name:: საქართველოს კანონი შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2020

Keywords: Energy resources Energy efficiency Buildings Climate conditions Georgia


Law of Georgia on Fees for the Use of Natural Resources

National name:: საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსების გამოყენების საფასურის შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2005

Keywords: Natural resources Environmental capabilities Sustainable development Georgia


Law of Georgia on Electricity and Natural Gas

National name:: საქართველოს კანონი ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 1999

Keywords: Natural gas Water supply Electric power system Georgia


Law of Georgia on Water

National name:: საქართველოს კანონი წყლის შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 1997

Keywords: Water Vital Natural Resource Safe environment Human health Georgia


Law of Georgia on Public Safety

National name:: საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2014

Keywords: Public Safety Population Emergency Georgia


Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations

National name:: საქართველოს კანონი შეკრებებისა და დემონსტრაციების შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 1997

Keywords: Assemblies Demonstrations Human rights Outdoor gathering Indoor gathering Georgia


Law of Georgia on the Elimination of All Forms of Discrimination

National name:: საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2014

Keywords: Georgia Discrimination Irrespective of race Skin color Language Sex Age Citizenship Origin Place of birth


Law of Georgia on Occupied Territories

National name:: საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ
Country: Georgia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2008

Keywords: Occupied territories Military aggression Russian Federation Autonomous Republic of Abkhazia Tskhinvali region Georgia


Republic of Armenia Law on Prevention of Violence Within the Family, Protection of Victims of Violence Within the Family and Restoration of Peace in the Family

National name:: «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում խաղաղության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: law Year: 2017

Keywords: Armenia Violence Family Victims


The Law of the Republic of Armenia on Refugees and Asylum

National name:: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍԻԼՈ ONՄ
Country: Armenia Govermental act: Order Legal status: law Year: 1999

Keywords: Armenia Refugees Deportation